PROTOKOL O POSLOVNEM SODELOVANJU MED EVROPSKIM CENTROM ZA MIR IN RAZVOJ IN SKUPINO ALIANSA

Preambula

Na osnovi identificiranih skupnih razvojnih usmeritev na področju razvoja in implementacije projektov, ki prispevajo k razvoju in krepitvi socialnega, podjetniškega, raziskovalnega in okoljskega potenciala Srbije in širše področja Jugovzhodne Evrope sta Evropski center za mir in razvoj Beograd skupaj s Evropskim centrom za mir in razvoj Ljubljana (v nadaljevanju Center) in Skupina Aliansa pristopila k podpisu Protokola o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju Protokol).

Podpisani strani želita s podpisom protokola okrepiti sinergijske učinke in skupno nastopati tudi širše v mednarodnem prostoru, pri čemer bosta v poslovnem sodelovanju spoštovala načela poslovne etike, izpolnjevanja dogovorov in poslovne odličnosti.

Podpisani strani se strinjata, da je Protokol živ dokument, ki ga bosta glede na identificirane potrebe ustrezno nadgradili z novimi vsebinami.

Izhodišča za sodelovanje

Podpisani strani sta v fazi identifikacije skupnih razvojnih usmeritev zaključili, da:

 • Center, kot neodvisna mednarodna raziskovalna in izobraževalna institucija in pomembna institucija na področju promocije in razvoja aktivnosti vodenja procesov krepitve miru, mednarodnega sodelovanja in razvoja in
 • Skupina Aliansa, ki združuje več posameznih podjetij, specializiranih na področja razvoja in implementacije projektov, zagotavljanja virov financiranja, finančnega inženiringa, strokovnih znanj na področju evalvacij, vrednotenj, razvoja konceptov javno-zasebnega partnerstva, moderiranja razvojnih procesov in priprave strateških razvojnh dokumentov, vlaganja in razvoja inovativnih tehnologij na področju biotehnologije in obnovljivih virov energije, komercializacije znanja in področja krepitve človeških potencialov

združujeta komplementarna znanja in potenciale, ki jih želita konkretizirati v projektih na področjih identificiranimi v nadaljevanju.

Podpisani strani se strinjata, da v projekte vstopa partnersko, z smiselno in sorazmerno delitvijo dela, pri čemer v fazi izvajanja projektov sodelujeta v obliki, ki je najprimernejša in zagotavlja racionalno, legalno in učinkovito sodelovanje.

Področja sodelovanja

I: Skupni razvoj in priprava projektov

Cilj sodelovanja je razviti skupne vsebine in zagotoviti vire financiranja, nacionalne, privatne oziroma EU vire, za izvedbo na področjih:

 • Krepitve civilne družbe
 • Klimatskih sprememb, ekologije in zdravja
 • Krepitve absorbcijske kapacitete gospodarskega in javnega sektorja za načrtovanje in implementacijo regionalnih in nacionalnih razvojnih programov
 • Promocije EU in projektov, ki prispevajo k hitrejši implementaciji EU zakonodaje ali primerov dobrih praks
 • Okoljevarstva
 • Tehnološkega razvoja in inovacij
 • Podpornega okolja za podjetništvo
 • Ostalih področjih, ki jih podpisnika identificirata

II. Skupna prijava na objavljena javna naročila Evropskih skupnosti oziroma javna naročila v Srbiji

Cilj sodelovanja je:

 • na podlagi izkušenj Aliante pri pripravi izhodniščnih dokumentov za črpanje EU sredstev, pripravi in evalvaciji projektov, prenesti znanja in skupaj z ECPD sodelovati na naročilih, ki se nanašajo na povečevanje absorbcijske sposobnosti srbskih javnih institucij kot tudi gospodarskega sektorja
 • skupaj z ECPD oblikovati vsebine, ki bi jih lahko ponudili kot skupni projekt ministrstvom in drugim institucijam, ki so zadolžene za načrtovanje, izvedbo in spremljanje projektov sofinanciranih z razvojnimi sredstvi EU

Podpisani strani si s skupnim nastopom povečata možnosti za uspeh in krepita izvedbeno sposobnost v fazi izvajanja.

III: Izdelavo strateških dokumentov in študij, vrednotenj

Cilj sodelovanja je sodelovati pri pripravi strateških in operativnih dokumentov na nivoju ključnih razvojnih, regionalnih oziroma nacionalnih institucij v Srbiji in širše na področju Jugovzhodne Evrope, ki so osnova za izvajanje razvojnih projektov, pridobivanje razvojnih sredstev EU in povečevanju privlačnosti regije za tuje in domače investitorje.

Razvojno znanje Centra se v sodelovanju dopolnjuje z znanji Skupine Aliansa na področju načrtovanja strateških dokumentov v Republiki Sloveniji in sposobnosti izvajanja aktivnosti evalvacij, vrednotenj in moderiranja razvojnih procesov

IV: Skupen nastop v Srbiji in širšem področju Jugovzhodne Evrope s ciljem krepitve podjetniškega in inovacijskega okolja

Cilj sodelovanja je vzpostavljati mrežo izobraževalnih institucij in institucij v podporo podjetništvu in industriji in zagotavljati storitve in znanje na področjih:

 • razvoja in rasti podjetij
 • razvoju in komercializaciji produktov
 • zagotavljanju virov financiranja
 • krepitvi človeških potencialov

Omenjene aktivnosti so namenjene razvoju in promociji finančnih instrumentov, ki jih razvija skupina Aliansa, v času podpisa Protokola omenjen finančni instrument predstavlja Sklad tveganega kapitala Venturia 1.

Način sodelovanja

Podpisani strani se strinjata, da bo za izvajanje in razvoj Protokola na strani Centra zadolžena:

Prof.dr. Marina Bujko , ECPD Beograd

Janez Podobnik dr.med , ECPD Ljubljana

in na strani Skupine Aliansa

Robert Ravnihar, direktor

Podpisani strani bosta v najkrajšem času vzpostavili redna dvomesečna srečanja pri čemer bo prvo srečanje namenjeno pripravi letnega programa sodelovanja, ki bo postal standard za načrtovanje in izvajanje projektov in drugih skupnih aktivnosti.

Sklep

Podpisani strani se strinjata, da Protokol predstavlja smernice za vzpostavitev in razvoj poslovnega sodelovanja, ki ga pri sodelovanju v posameznih projektih konkretizirali v pogodbenem razmerju, upoštevaje duh Protokola.

V Ljubljani, 11. Marca 2010

ECPD Beograd
Prof.dr. Marina Bujko

ECPD Ljubljana
Janez Podobnik, dr.med.
direktor

Skupina Aliansa
Robert Ravnihar,
direktor


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA