International Conference on Integrated Management of the Adriatic/Mediterranean-Black Sea Coastal Areas and theDanube/Sava Rivers Basins

Ljubljana, 11-13 November 2010

Project proposal (case studies) :

GIS Technology ,Eco and Risk Management in the Danube River Basin


Cilj projekta

izdelava metodologije skupnega upravljanja prostora porečja Save in Donave s ciljem ohranjanja in izboljšanja vodnega stanja;

Trenutno ne obstaja skupna metodologija, po kateri bi lahko ocenjevali vplive posegov v prostor na vodno stanje porečja Save in Donave. Vsaka država ima razvito svojo metodologijo, ki je praviloma implementacija evropskih direktiv.
To otežuje skupno upravljanje s tem pomembnim evropskim vodnim telesom.

Ker je upravljanje z vodami nujno povezano z upravljanjem z prostorom je nujno, da pri skupnem upravljanju z vodami dosežemo tudi skupno upravljanje s prostorom. To predpostavlja upravljanje, kontrolo, napovedovanje in analizo procesov. Pri tem je potrebno z vidika spoštovanja suverenosti držav ohraniti nacionalne , regionalne , kulturne in druge identitetne posebnosti.

Način, s katerim lahko to dosežemo je uporaba GIS orodij. Ti pa zahtevajo enotno metodologijo, ki mora biti meddržavno usklajena. Le tako lahko razumemo rezultate, ki so pridobljeni s pomočjo teh orodij.

Upravljanje s prostorom zahteva tudi upravljanje z nepredvidljivimi dogodki, še posebej ob naravnih nesrečah. Tudi v tem primeru se kot orodje za sprejemanje pravih odločitev ponuja GIS ; tako v predvidevanju nepredvidljivih dogodkov ; upravljanju z njimi; ocen njihovih vplivov na okolje in raziskovanju in uporabi resursov.

Obrazložitev projekta :

Interes za upravljanje z okoljem vpliva na naš način življenja. Istočasno tudi človek vpliva na okolje. Rast prebivalstva in hiter tempo kmetijskega, urbanega in industrijskega razvoja povečuje pritisk na globalno in regionalno okolje; prav tako vpliv človeškega faktorja nikoli do sedaj ni bil večji kot je danes.
Faktorji, ki vplivajo na okolje in na ravnanje z naravnimi viri so številni in različni, spreminjajo se glede na razvoj. Da bi se ravnanje in blaženje vplivov na okolje zmanjšalo, so potrebna orodja, metode in analize, ki nam pomagajo, da lahko hitro primerjamo, analiziramo, modeliramo in spremljamo različne podatke o spremembah v našem okolju. Taka orodja omogočajo zaščito okolja in so v pomoč znanstvenikom za hitro komunikacijo, da lahko posledice zmanjšajo ali preprečijo; nosilcem in kreatorjem politike pa omogočijo hitre odločitve.

GIS omogoča uspešno upravljanje, integracijo nepremične lastnine z računovodstvom; upravljanje z prostorskimi informacijami; omogoča orodja za stabilizacijo razmer in nudi rešitve za upravljanje z lastnino za različne poslovne dejavnosti; podpira vizualizacijo lastnine in njeno lokacijo.
Prednost integracije je v tem, ker izhaja iz enotne baze podatkov in omogoča iskanje ustreznega terena za postavljanje objektov in infrastrukture.

Države lahko hitro implementirajo geoprostorske tehnologije.Podatki iz prostora in upravljanje z lastnino igrajo pomembno vlogo v življenskem ciklusu podjetij.
Interes za GIS se seli iz tradicionalnega »mapiranja« infrastrukture in povezanih lokacij proti informacijski podpori pri odločanju.

Poslovni procesi, kot so mrežno planiranje, vzdrževanje in upravljanje z lastnino se razvijajo kot mrežni model. Ko GIS povežemo z analizo dobimo orodje.

GIS tehnologija omogoča spremljanje kvalitete življenjskega okolja na regionalnem in lokalnem nivoju. Sposobnost GIS-a je v zbiranju in upravljanju z široko skalo različnih skupin podatkov .
Tipična prednost uporabe GIS-a je v boljši uporabi podatkov, v hitrejšem dostopu do informacij in s tem v sprejemanju boljših odločitev !


Osnutek pripravili : dr. U.Rakić; dr. G.Vižintin, J.Podobnik


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA