POROČILO O DELU MEDNARODNEGA ECPD INŠTITUTA  ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN OKOLJSKE ŠTUDIJE V LETU 2011

 

Uvod

 

ECPD Inštitut se je v letu 2011 utrdil v prepoznan in kredibilen subjekt na področju trajnostnega razvoja, trajnostnega urbanizma in okoljskih študij v slovenski strokovni in širši javnosti. Dodatno veljavo mu daje njegov mednarodni okvir, saj je kot del mednarodne mreže Evropskega centra za mir in razvoj s sedežem v Beogradu , ki deluje v okviru Univerze za mir OZN pravi medij za uveljavitev načel trajnostnega razvoja. Ta načela so vedno pomembnejša tudi pri samem delovanju ECPD.

 

Pogoji za delovanje :

 

a) prostori

Inštitut je za svoje delovanje najel prostore v stavbi ICPE (International Center for promotion of Enterprises) na Dunajski 104 v Ljubljani. V letu 2011 se je nadaljevalo zgledno sodelovanje s to priznano mednarodno in medvladno institucijo , ne samo pri najemu prostorov, pač pa tudi pri nekaterih ključnih vsebinskih projektih, na primer nadaljevanje ICAM/RBM mednarodne konference. Podlaga za tako sodelovanje je v Dogovoru o dolgoročnem sodelovanju med ICPE in ECPD, ki je bil 20.maja 2010 podpisan s strani dr.Toga in dr. Šaleja.  

 

b) kadri

Tudi v letu 2011 Inštitut še ni finančno zmogel, da bi se vsaj direktor zaposlil. Vendar ambicija ostaja in usmeritev, da bi v letu 2012 Inštitut dobil vsaj enega redno zaposlenega in do 3 pogodbene strokovne sodelavce.

V letu 2011 je direktor večino svojega časa namenil delovanju Inštituta, pri tem mu je zelo uspešno pomagal  kot projektni vodja David Tavželj, ki je leta 2010 diplomiral na fakulteti za družbene vede v Ljubljani in je sedaj na študiju  MA iz sociologije. Kot strokovni sodelavec je v letu 2012 pripravljen sodelovati tudi dr. Marjan Vezjak.

 

c) Finance

 

Tudi v letu 2011 je bila glavnina finančnih virov pridobljena preko donacij, nekaj tudi za pripravo strokovnih študij ; ostaja tudi uspešno sodelovanje z SBRA iz Bruslja. Podobno kot zadnji 2 leti delovanja je za nekatere dejavnosti Inštituta del finančnih sredstev prispeval tudi direktor Janez Podobnik.

 

 

PRIHODKI

 

Donacije

8 400 EUR

Priprava študij

3 600 EUR

SBRA, Bruselj

5 000 EUR

Drugi prihodki

2 980 EUR

SKUPAJ:

20 000 EUR

 

ODHODKI

 

Delo direktorja

11 850 EUR

Stroški prostorov/računovodstvo

5 800 EUR

Drugi materialni stroški

2 350 EUR

SKUPAJ

20 000 EUR

 

Inštitut nima neporavnanih obveznosti.

Inštitut se je aktivno vključil v pripravo nekaterih mednarodnih projektov:

 

A: »Strengthening Urban Climate Change Education - Module Development for the Cities and Climate Change Academy« – UN HABITAT projekt;

 

B: »South East European Network for Climate Change Adaptation – SEENA« -  SEE Transnational Programme projekt;

 

C: »ME-Podgorica: IPA — raising environmental awareness« - EuropeAid/130982/C/SER/ME projekt.

 

 

 

Žal tudi v letu 2011 niso bili uspešni poskusi, da bi se pridobila dodatna finančna sredstva ob sodelovanju v mednarodnih projektih. To ostaja ena ključnih obvez za leto 2012. Več v Delovnem programu ECPD Inštituta 2012.

 

Aktivnosti inštituta

1) sodelovanje v projektih , vezanih na novo sprejeto Strategijo EU za Podonavsko regijo:

a) aktivna vloga pri projektu The conribution of the SME sector to the development of the Sava and Danube region. Gre za mednarodni projekt, ki je nastal na ICAM konferenci novembra 2010, pri njem ima ECPD Inštitut oziroma njegov direktor zelo pomembno koordinativno vlogo. Vanj so vključeni ekonomski inštituti vseh 4 držav, ki jih povezuje mednarodni sporazum za reko Savo; pomembno vlogo ima  zato Mednarodna komisija za reko Savo s  sedežem v Zagrebu. Direktor Inštituta je v letu 2011 ta projekt predstavil na mednarodnih srečanjih na Dunaju, Bruslju , v Ljubljani in v Skopju. Sedaj je ključna faza za pridobitev prvega dela financiranja, pri čem se računa tako na vire iz EU /WBIF/,kot tudi  mednarodnih finančnih institucij.

b) aktivna vloga pri projektu Recreational and long distance tourist Bicycle Lanes along the Sava River, connecting capital cities Ljubljana, Zagreb and Belgrade , ki ima enako genezo nastanka kot prejšnji.Tudi tu ima ECPD Inštitut »katalizatorsko« in koordinativno vlogo. Direktor ga je predstavljal na različnih mednarodnih strokovnih srečanjih(na primer v Ljubljani Ljubljana Forum 2011 ali na Dunaju PIDIN konferenca.); predstavljen je bil tudi predstavniku Siememns Avstrija..

c) direktor Inštituta je na podlagi Dogovora o dolgoročnem sodelovanju med ICPE in ECPD vodil Sekretariat Mednarodne konference ICAM, v okviru katerega se razvija več projektov, vezanih na celovito upravljanje tako z obmorskimi področji kot z sistemi velikih rek/Donava, Sava…

d) ECPD Inštitut se je posebej vključil v pripravo projekta Network of Observing Systems in the Adriatic, pri katerem naj bi kot nosilec sodelovala Morska biološka postaja iz Pirana, ki deluje v okviru nacionalnega inštituta za biologijo kot tudi nekatere strokovne institucije iz sosednjih držav. Tako je bilo poleti 2011 organizirano srečanje z dr. Kljajićem iz Biološke postaje Kotor/Črna gora in z dr. Šuljanom in dr. Delbiancom iz Politehnike Pula.

 

2) nadaljevanje programa Climate Change and Human Health, pri katerem kot strokovna sodelavka stalno sodeluje prof. dr. Marina Bujko. 19. maja je bila v sodelovanju z Politehniko Pula v Puli in ECPD Regionalnim centrom iz Pule organizirana okrogla miza Vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi s posebnim poudarkom na alergije. Okroglo mizo je koordiniral Janez Podobnik. Ta dogodek je predstavljal dober uvod v ustanovitev Regionalnega Inštituta ECPD za preučevanje podnebnih sprememb in njihovega vpliva na okolje in zdravje ljudi v Puli.  Odpirajo se dobre možnosti za sodelovanje z ECPD Inštitutom v Ljubljani.

 

3) soorganizacija posveta kot promocija zgoščenke »Eseji o družbeni odgiovornosti« /skupaj z IRDO Inštitutom iz Maribora in zavodom Ypsilon Družbena odgovornost- alternativna ekonomska pot; Ljubljana,2.marec 2011;

 

4)  soorganizacija posveta v Državnem svetu pod strokovnim vodstvom prof.dr. Petra Rasporja (skupaj z Biotehniško fakulteto, Slovensko znanstveno fundacijo in Rotary klubom Ljubljana center) Voda in urbani prostor- ob svetovnem dnevu voda, Ljubljana, 22.marec 2011 je pritegnila večino slovenskih skupin, ki delujejo na tem področju dela.  Program je izpeljalo s svojimi prispevki 13 strokovnjakov in 60 aktivnih udeležencev v okrogli mizi. (http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2685/bioteh/kongresi/11_Voda_in_urbani_prostor/Vabilo.pdf)  ;

 

5)  sodelovanje na 10th meeting of the partnership for improvement of Danube infrastructure and navigation (PIDIN), Dunaj, 1.april 2011 pod vodstvom dr. Buseka (predstavitev dveh projektov ,ki nastajata v okviru post ICAM konference); Fostering contribution of the SME sector to sustainable development of the sava River Basin; Recreational and Long distance tourist bicycle lanes along Sava River , connecting capital cities Ljubljana, Zagreb and Belgrade: oba projekta sta tudi uvrščena na List of the Seci Danube projects Inventory .

 

6) udeležba na seminarju After COP 16 The European Regions role for post Kyoto goals; Brussels, 13.april 2011(na predlog SBRA nastopil v imenu ECPD Inštituta in predstavljal Slovenijo- naslov prezentacije Low-carbon society-Slovenian experiences and practise; vzpostavljeni dobri stiki z Lombardy Foundation fot the Environment (prof.Antonio Ballarin-Denti)

 

 

7) sodelovanje na Graz KEN 2011 Worshop The socially responsible Entrepreneurship and business ethics ( pripravljena kratka prezentacija Socially Responsible Entrepr.and Slovenian HORUS award);

 

8) sodelovanje na KEN 2011(nadaljuje koncept mednarodnega foruma EREF)  v Mariboru, ki ga od začetka vodi prof. dr. Boris Cizelj. Knowledge Economy Network(KEN) je k sodelovanju povabil ECPD. ECPD Inštitut iz Ljubljane se je odzval z aktivno udeležbo dr. Rasporja in Janeza Podobnika, ki sta na forum pripeljala tudi mednarodno uveljavljenega mikrobiologa iz Indije prof. dr. Ajit Varmo.

 

9) sodelovanje direktorja Inštituta na delavnici v Blagoevgradu v Bolgariji, ki je bila organizirana v okviru Ken-a.

 

10) priprava mednarodnega podiplomskega  programa Romske študije, ki ima podlago v  podpisanem sporazumu med Univerzo v Ljubljani in ECPD. Univerza v Ljubljani in ECPD sta kot koordinatorja projekta imenovala prof.dr. Rasporja, ki je k sodelovanju povabil uveljavljene eksperte iz različnih področji: prof.dr.Darjo Zaviršek, prof.dr. Ireno Šumi, prof.dr.Alenko Janko-Spreizer, prof.dr.Maco Jogan in prof.dr. Roterjevo. Oblikovala se je posebna delovna skupina, ki je imela v letu 2011 tri srečanja. Na prvem srečanju se je oblikoval okvir potrebnega programa. Izdelava vsebin za posamezne vsebinske sklope še ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2012.

 

 

Zaključek

Sekretariat Inštituta se je sestajal na rednih sejah, večkrat pa tudi na delovnih sestankih, na katerih sta bila vedno prisotna dr. Cizelj in dr. Raspor.

Komunikacija  s sedežem ECPD v Beogradu, še posebej z  izvršnim direktorjem prof.dr. Negoslavom Ostojićem je bila zelo dobra. Tako direktor Janez Podobnik, kot dr. Cizelj in dr. Raspor so v letu 2011 večkrat obiskali Beograd in se dogovarjali o aktualnih projektih, v katere je bil vključen tudi Inštitut iz Ljubljane. Dobri stiki so bili vzpostavljeni tudi z ECPD v Puli, še posebej preko dekana Politehnike Pula prof.dr. Luciana Delbianca.

 

Janez Podobnik, direktor


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA