Plan dela Inštituta ECPD za trajnostni razvoj (ITR) za leto 2011

 

Uvod

 

Plan je pripravljen na podlagi izkušenj iz prvega leta delovanja ITR. Izhaja iz projektov, ki so bili uspešno začeti v letu 2010 in se nadaljujejo tudi v leto 2011; nekaj področij delovanja ITR je novih, vsa pa so iz nabora aktivnosti, ki so bila določena v aktu o ustanovitvi ECPD Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije.

Podlaga za pripravo plana so predlogi s strani članov sekretariata ITR, še posebej dr. Cizlja in dr. Rasporja. Vsebina tega dokumenta je bila tudi detaljno predebatirana na delovnem srečanju 21.12. 2010 v Beogradu, na katerem so sodelovali izvršni direktor ECPD dr. Ostojić, dr. Adamović, dr. Cizelj in Podobnik.

Dogovorjeno je bilo, da se kadrovski in še posebej finančni del plana ITR za leto 2011 podrobneje pripravi do pomladi 2011, ko bodo že bolj jasni obrisi nekaterih večjih projektov, v katerih bo sodeloval tudi ITR.

 

Inštitut bo v letu 2011 deloval na naslednjih področjih ;

 

1) aktivnosti v okviru projektov ECPD ;

2) nadaljevanje projektov iz leta 2010;

3) sodelovanje v mednarodnih dogodkih;

4) aktivnosti v Sloveniji

 

 

Aktivnosti v okviru projektov ECPD

 

  • organizacija poletne šole urbanizma (neuresničen projekt iz leta 2010); možnost v okviru razvojnih projektov Podonavja na primer projekt Recreational and long Distance tourist Bicycle Lanes along Sava River, Connecting Capital Cities Ljubljana,Zagreb and Belgrade;
  • koordinacija projektov,vezanih na raziskovalno-urbanistično področje trajnostnega prostorskega razvoja, še posebej na Kosovem in v Črni gori ( na primer Strategija dugoročnog razvoja turizma na području opština Plav, Andrijevica,berane i Rožaje);
  • sodelovanje v različnih projektih v okviru ECPD – na primer predstavitev knjige Uvod u kvantno-informacionu medicinu dr. Dejana Rakovića,Antonija Škokljeva i Draga Đorđevića( predvidoma v prvi polovici leta 2011); aktivno sodelovanje pri izvajanju Protokola o dugoročnoj saradnji med ECPD Beograd in Mednarodnim forumom »Dunav reka saradnje«; priprava programa izobraževanja na Gospodarski zbornici Srbije Kooperative u funkciji razvoja ruralnog turizma;
  • sodelovanje pri vzpostavitvi študija »Romologije« na Univerzi v Ljubljani-UL ( na podlagi podpisanega dogovora o sodelovanju ECPD/Univerza v Ljubljani) – tu je najprej potrebno oblikovati skupino ECPD-ekspertov in strokovnjakov v okviru UL, ki nato sprejme curriculum za mednarodne romološke doktorske študije: v okviru ECPD v Ljubljani je za projekt zadolžen prof.dr. Peter Raspor ; že v januarju 2011 bo izdelana časovnica tega projekta;
  • koordinacija pri pripravah na koriščenje finančnih virov iz evropskih projektov ; pričakuje se poglobitev sodelovanja z skupino Aliansa, s katero je bil prav v ta namen v letu 2010 tudi podpisan dogovor o sodelovanju; prav tako bo velikega pomena stalna pomoč s strani prof. dr. Borisa Cizlja v Bruslju; v okviru ECPD v Beogradu je za kordinacijo na pripravah za evropske projekte ustanovljena posebna delovna skupina, ki jo koordinira mag. Ana Nikolov;
  • e- revija (koordinacija prof. dr. Peter Raspor); zaradi odmevnosti in promocije inštituta kot strokovnega subjekta na širokem področju trajnostnega razvoja bo potrebna, vsaj v začetku osredotočenost na nekatere teme(eno od področij se kaže vpliv podnebnih sprememb na zdravje in prehransko varnost);

-

 

Nadaljevanje projektov iz leta 2010;

 

- sodelovanje v projektih,vezanih na novo Strategijo EU za Podonavsko regijo (sodelovanje z ICPE – International Center for Promotion of Enterprices Ljubljana) ; Inštitut bo nastopal kot partner ali koordinator pri različnih projektih, ki so bili prvič predstavljeni na mednarodni konferenci ICAM/RBM 10-11 novembra 2010 v Ljubljani, na primer projekt The contribution of the SME sector to the development of the Sava and Danube region(glavni nosilec je Institute of Economic Sciences iz Beograda, projekt podpira tudi Mednarodna komisija za reko Savo s sedežem v Zagrebu); sodelovanje v projektu ECPD/Mednarodni forum »Donava reka sodelovanja«;

- Climate Change and human health; organizacija mednarodnega posveta o določenih vplivih podnebnih sprememb na človekovo zdravje, predvidoma v drugi polovici leta 2011 v Ljubljani; ustanovitev Mednarodne šole Podnebne spremembe in njihov vpliv na zdravje ljudi(v okviru adademskih programov ECPD); priprava projektov, ki pokrivajo cilje nove EU strategije za Podonavje na področju podnebnih sprememb in varne hrane z vidika izobraževanja, raziskav in mednarodnih (»podonavskih«) posvetov; podrobnejša izdelava teh nalog bo narejena v mesecu januarju 2011(za strokovno koordinacijo je predlagana prof.dr. Marina Bujko);

- sodelovanje z IRDO-Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Maribor, (osrednja osebnost je Ddr.Matjaž Mulej )na temo družbene odgovornosti; v načrtu je skupna organizacija mednarodne znanstvene konference v letu 2011;

 

Sodelovanje v mednarodnih dogodkih

 

- sodelovanje z ASO- Austrian Science Office Ljubljana; na primer na področju razprav ( Discussing a Global Governance Innovatin); Ethical Framework for a Sustainable World;Entrepreneurial learning to Innovations snd regional development;

- EREF 2011 oziroma sodelovanje z mrežo Knowledge Economy Network – KEN 6-7.junij 2011 Maribor ; tema je Challenges of Human Capital Development,including Gender;

- aktivno sodelovanje na mednarodnih forumih na temo trajnostnega razvoja, še posebej z vidika prehranske varnosti, biotehnologije živil in varne prehrane;

 

Aktivnosti v Sloveniji

- razvojne okrogle mize (ECPD srečanja prihajajočega dne); organizirane po različnih krajih Slovenije (vsebina je bila načelno dogovorjena na dveh sejah sekretariata ITR);

 

Finančni in kadrovski načrt ITR za 2011 bosta pripravljena ločeno;

 

Ljubljana, 28. 12. 2010 Pripravil Janez Podobnik, direktor Inštituta ECPD


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA